Toetuste privaatsus

MTÜ Päästeliit toetuste privaatsuspoliitika

Jõustunud alates: 01.03.2022

Käesolev dokument sätestab MTÜ Päästeliidu (registrikood 80302703, aadress Sirge tn 2, Tallinn 10618) („Päästeliit“) toetuste keskkonna https://paasteliit.ee/toetame („toetuste keskkond“) privaatsuspoliitika põhimõtted, millest lähtuvalt külastajate isikuandmeid töödeldakse.

Toetuste keskkonna kasutamisega kinnitate, et olete käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega tutvunud ning nõustute nendega.

Isikuandmete kaitse üldtingimused ja mõisted

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Päästeliit töötleb isikuandmeid lepingute täitmise ja toetuste keskkonna funktsioonide toimimise ning arendamise eesmärgil.

Isikustamata andmed on igasugune teave, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Päästeliit (registrikood 80302703, aadress Sirge tn 2, Tallinn 10618).

Isikuandmete volitatud töötlejateks on Päästeliidu toetuste keskkonna vahendusel tehtud annetuste täitmisega seotud partnerid, sh need, kelle ülesanneteks on raha hoiustamine (pangad), kes töötlevad isikuandmeid Päästeliidu nimel.

Päästeliit töötleb isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale isikuandmete kaitse regulatsioonile sh isikuandmete kaitse seadusele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) („Üldmäärus“).

Päästeliit ei töötle delikaatseid isikuandmeid Üldmääruse artikkel 9 lõike 1 mõttes.

Päästeliit kohustub kaitsma toetajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Päästeliit rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmed) kogutud ja muul viisil töödeldud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja muuks töötlemiseks on ainult isikuandmete vastutaval ja selleks volitatud töötlejatel.

Päästeliit on isikuandmete vastutav töötleja, Päästeliit edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Turvalisus

Kõiki Päästeliidu toetuste keskkonna külastamise ja keskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab annetaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Andmekaitse põhimõtted Päästeliidus, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist

Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et see oleks seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev. Päästeliit töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaks määratud õiguspärastel eesmärkidel ega töötle isikuandmeid viisil, mis on vastuolus eelnevalt nimetatud eesmärkidega.

Nimetatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemise kohta, kuivõrd tegemist ei ole andmesubjektiga Üldmääruse mõttes. Samuti ei kohaldu käesolev Privaatsuspoliitika veebilehtedele, millele Päästeliidu veebilehel viidatakse (välislingid).

  1. Milliseid (isiku)andmeid Päästeliit töötleb?

– Isikuandmeid, mis on vajalikud lepingute täitmiseks ja andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada annetuskogemust ja otseturundust.

– Füüsiliste isikute osas on kogutavateks isikuandmeteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress ning tulumaksu tagastust puudutav info.

– Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume firma nime, registrinumbrit ja e-posti aadressi kontakteerumiseks.

– Toetamisel krediitkaardi või pangalingi kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab MTÜ-le Päästeliit vaid info ülekande õnnestumise kohta.

– Veebilehe külastamisel kogume külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid, mis piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

– Andmeid veebilehe külastatavuse ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Kõik isikuandmetega kokkupuutuvad Päästeliidu ja meie partnerite töötajad on koolitatud järgima käesolevas Privaatsuspoliitikas ja Üldmääruses sätestatud tingimusi ning kasutama turvameetmeid oma töös, mis puudutab Päästeliidu annetajate teenindamist ning nende isikuandmete töötlemist.

Teenuse ja/või toodete tellimisega loetakse antuks nõusolek ostu või tellimuse sooritamiseks vajalike isikuandmete kogumiseks.

  1. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

– Päästeliit säilitab isikuandmeid kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

– Lepingu täitmiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni 10 aastat alates lepingulise suhte lõppemisest.

– Vastavalt raamatupidamisseadusele säilitatakse tehingutega seotud isikuandmeid kuni 7 aastat selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

– Isikustamata tehnilisi toetuste keskkonnas kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

  1. Kellele võib kogutud (isiku)andmeid edastada?

Andes nõusoleku isikuandmete töötlemiseks Päästeliidu poolt nõustute oma isikuandmete edastamisega Päästeliidu poolt volitatud töötlejatele, kes töötlevad isikuandmeid oma volituste piires.

Päästeliidul on õigus edastada Teie isikuandmeid juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev õiguspärane alus (näiteks Maksu- ja Tolliametile, politseile, kohtule). Isikuandmeid edastatakse vaid konkreetse eesmärgi täitmiseks minimaalselt vajalikus määras.

  1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on igal ajal õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid muuta, täiendada või nõuda nende töötlemise lõpetamist.

– Kasutajal on õigus saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta pöördudes selleks MTÜ Päästeliidu poole aadressil paasteliit@paasteliit.ee. Isikut tuvastada võimaldaval moel esitatud taotluse peale väljastatakse isikuandmed võimaluse korral 7 tööpäeva jooksul.

– Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest, saab seda teha iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub kohe.

– Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek on Teil igal ajal võimalik tagasi võtta, esitades isikut tuvastada võimaldavas vormis taotlus Päästeliidu e-posti aadressile paasteliit@paasteliit.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel kustutatakse kõik Teiega seotud isikuandmeid, kui nende töötlemise jätkamiseks ja/või säilitamiseks puudub muu õiguslik alus või kui Päästeliidul on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks.

Andmekaitsetingimused ja muudatused

Päästeliidu toetuste keskkonda kasutades kinnitate, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Jätame endale õiguse igal ajal andmekaitsetingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigil, kes leiavad, et Päästeliit on isikuandmete töötlemisel rikkunud nende õigusi, on õigus pöörduda Päästeliit MTÜ andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@paasteliit.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

MTÜ Päästeliidu Privaatsuspoliitika kehtiv redaktsioon on igal ajahetkel tutvumiseks kättesaadav veebiaadressil https://www.paasteliit.ee/toetamise-privaatsus

Küpsiste kasutamine

Toetuste keskkond kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt annetaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas annetaja toetuste keskkonda kasutab, eesmärgiga pakkuda annetajale paremat kasutajakogemust.

Toetuste keskkonnas kasutatakse järgmisi küpsiseid:

– seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada toetuste keskkonna kasutamist;

– püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles annetaja valikuid toetuste keskkonnas;

– esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata annetajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;

– kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Annetaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi toetuste keskkond plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab annetuste keskkond piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Päästeliidu veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.