INTROSERV

Päästeliidu ja Soome Merepäästeseltsi koostöös valmis projekt (INTROSERV) ühtse väikelaevade tehnilise mereabi teenuse arendamiseks Läänemere regioonis. Projekt sai toetuse Kesk-Läänemere programmist aastateks 2020-2021.

Projekti põhiline eesmärk on analüüsida erinevaid Põhjamaade mereabi mudeleid ning arendada koostöös soomlastega sobivaim nii-öelda Trossi teenuse mudel, mida rakendatakse nii Eestis kui Soomes.

Vabatahtlikel merepäästeühingutel on valmidus ja võimekus abistada väikelaevnikke nende tehniliste probleemide lahendamisel merel – lisakütuse tarnimisel, esmase tehnilise abi osutamisel või pukseerimisel lähisadamasse. Mereabi peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja olema alati kättesaadav. INTROSERV projekt tegelebki selle teenuse ja süsteemi loomisega Eestis.

Projekti kümnes pilootsadamas koordineerivad mereabi osutamist 5 piirkondlikku vabatahtlikku merepäästeühingut Eestis ja 5 Soomes. Pilootühingud loovad oma regioonis Trossi teenuse osutamiseks koostöövõrgustikud ning kaasavad kõik huvitatud vabatahtlikud ühingud ühtsesse süsteemi.

Projekti käigus toimuvad tehnilise mereabi koolitused ning info- ja ennetustööüritused kõigis pilootsadamates. Koostöösse kaasatakse väikesadamad, jahtklubid, kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid, merendusettevõtted, paadiomanikud ja kohaliku kogukonna meresõidu huvilised.

Reklaami ja mainekujundusega kuvatakse Trossi teenust ja ühtset sümboolikat. Suur osa projektitegevustest on ennetavad teavitus- ja koolitusüritused – nõupidamised, seminarid ja õppepäevad ning osalus merepäevadel, näitustel, meremessidel Eestis, Soomes ja Rootsis.

Naaberriikide kaasamiseks ühtsesse süsteemi korraldatakse rahvusvaheline mereabi konverents.

Projekti pilootühingute tegevustest
INTROSERV projekti üks põhiülesannetest on moodustada pilootsadamates (Pärnus, Haapsalus, Kaberneemes, Jumindal, Purtses) Trossi koordinatsioonikeskused. Selleks on vabatahtlikud merepäästeühingud pidanud nõupidamisi väikesadamate haldajate, jahtklubide ja paadiomanike esindajatega.

Tänaseks on vormistatud ühiste kavatsuste protokollid pilootsadamate, merepäästeühingute ja Päästeliidu vahel. Koostamisel on Trossi koordinatsioonikeskuste arenguplaanid, mis võimaldaksid luua piirkondlikud väikelaevade mereabi koordineerivad struktuurid. Trossi keskustest saadav info on vajalik nii kohalikele paadiomanikele kui ka merehädas olevatele või väikesadamate külalisalustele. Pilootühingute esindajad on pidanud oma ühised nõupidamised Kaberneemes ja Pärnus.

Koostööst Soome Merepäästeühinguga
Koroonaviirusega seonduvad piirangud takistasid projektis planeeritud ühisürituste korraldamist projekti juhtpartneri Päästeliidu ja projekti teise ametliku partneri Soome Merepäästeühingu vahel. Seetõttu toimusid esimesed nõupidamised ja arutelud Skype vahendusel.

Projekti I juhtrühma nõupidamine toimus 29. aprillil 2020, sellele järgnesid nii operatiivse juhtimise nõupidamised kui projekti erinevate ekspertide läbirääkimised. Juulikuust alates oleme saanud korraldada ka vahetuid kohtumisi. Augusti keskel toimus Helsingis oluline nõupidamine tööplaani ajaliste muudatuste planeerimiseks, ühiste koolitusplaanide täpsustamiseks ning Kesk-Läänemere programmi nõuetekohase finantsarvestuse korraldamiseks. Ühtlasi kavandati Trossi koordinatsioonikeskuste esindajate seminar Soomes ning lepiti kokku Põhjamaade erinevate mereabi teenuse mudelite analüüsi teostamises.

27.augustil toimus Trossi koordinatsioonikeskuste esindajate seminar Helsingis, kus soomlased analüüsisid oma 21-aastast Trossi süsteemi kogemust ning selle arenguid ja probleeme. Kuna Trossi teenus aitab ennetada õnnetusi veekogudel, siis loevad nad seda ka üheks ennetustöö vormiks. Projekti tulemusena luuakse Eestis mereabi teenus, mis vastaks rahvusvahelistele nõuetele ning mida rakendatakse koostöös soomlastega. Käesoleval ajal on töös Põhjamaade erinevate mereabi teenuste mudelite analüüs, et leida optimaalne variant Eesti jaoks.

Galerii (Introservi koolitus Kaberneeme sadamas):
Introserv Trossi koolitus

Koolitusel  käsitleti nii merepääste ja turvalisuse põhimõtteid, esmaabi olulisemaid abistamise meetodeid kui ka tehnilise mereabi võimalusi. Praktilised harjutused toimusid kõikidel teemadel -alates sõlmede tegemisest, praktilistest päästeharjutustest, pukseerimisharjutuste ja esmaste tulekustutustöödeni.

Projekti II tegevusperioodi (1.10.2020 – 31.03.2021) partnerite aruanded koostati aprillis ning peale nende kinnitamist esitati 18.juunil 2021 ka projekti tervikaruanne.  Juhtrühma nõupidamised toimusid 29.aprillil ja 27.mail, kus arutati seniseid tulemusi, planeeriti projekti muudatustaotlus ning kavandati jätkutegevusi projekti III tegevusperioodiks (1.04. – 30.09.2021).

Uue perioodi põhilisteks eesmärkideks on Trossi koordinatsioonikeskuste arendamine, Trossi teenuse testimine Eestis ning vastava infosüsteemi loomine. Suveperioodil on plaanis mitmeid kohalikke ja piirkondlikke info- ja turundusüritusi. Soome partneritega koostöös valmistati ette partnerlusleping projekti eesmärkide saavutamiseks ning ühtse Trossi süsteemi arendamiseks. Augustis ja septembris on plaanis mitmed ühistegevused Soome partneritega.

Eestis jätkati vabatahtlike merepäästjate koolitustega, mis katkesid sügisel 2020 koroonapiirangute tõttu. Need koolitused toimusid 2.mail Purtses ja 6.mail Pärnus. Ühtlasi viidi läbi ka pilootsadamate personali ja paadiomanike koolitused mais-juunis Purtses, Haapsalus, Pärnus, Jumindal ja Kaberneemes. Mereabi koolitused osutusid väga populaarseteks ning võimalusel korraldatakse kursus ka sügisel.

Oluliseks sündmuseks kujunes Soome Merepäästeseltsi, Päästeliidu ja Eesti Merepäästeühingu juhtide kohtumine 17. juunil Soome lahel, kus allkirjastati tähtajatu Partnerlusleping ja Tegevusplaan aastani 2025. Soome partner tuli Keri saare lähistele oma uhke alusega „Rautauoma“, Eesti patnerid olid esindatud Eesti Merepäästeühingu, Kaberneeme ja Juminda vabatahtlike merepäästealustega.

Tutvu projekti viimase perioodi tegevustega SIIN.

 

Viimati uuendatud 16.11.2020