//the Header

Kutsume korstnapühkija 3. taseme koolitusele

Päästeliit ja Järvamaa Kutsehariduskeskus korraldavad huvilistele korstnapühkija 3. kutsestandardi taseme koolituse.

3. taseme korstnapühkija tööülesanded on kütte- ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine ja puhastamine üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning korstnapühkija-meistri juhendamisel ummistuste likvideerimine. Ta tutvustab elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõudeid ja küttesüsteemide ohutut kasutamist ning annab klientidele teavet avastatud puuduste kohta. Korstnapühkija annab hinnangu küttesüsteemi tuleohutusele.

3. taseme korstnapühkija töötab tavaolukorras iseseisvalt, vajadusel töötab meeskonnas ja meistri juhendamisel.

Elukutselise korstnapühkija 3. taseme õppekava: https://www.jkhk.ee/sites/jkhk.ee/files/tk_oppekavad/valjaope_3._taseme_korstnapuhkija_tooks_i_ja_ii_moodul_240_t_luhikava_0.pdf

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 240 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 60 ja praktilise töö maht akadeemilistes tundides: (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 180.

Kursuse ajakava:

12 – 16. oktoober kontaktõpe Särevere õppekeskuses

Praktiline töö juhendaja(te) juures 180 tundi. Juhendaja tuleb ise leida.

3 e-õppe päeva

2 päeva eksami eelset kordamist Säreveres. Eksam toimub 2021. aasta kevadel

Hinnad

Koolituse omaosalus on 25 eurot. Tasutakse peale registreerimise kinnitamist arve alusel.

Kutseeksami tasu on 250 eurot. Tasutakse enne kutseeksami sooritamist.

Majutuse hind kooli õpilaskodus on 10 eurot öö kohta.

Toitlustamine on tasuline ja toimub kooli sööklas.

 

Sooviavaldus koolitusel osalemiseks palun saata hiljemalt 27. septembriks aadressile kaido@paasteliit.ee .

Sooviavalduses palun ära märkida koolitusel osaleda soovija kodukomando ja majutuse soov.

Lisainfo: http://www.tuletorjeliit.ee/upload/file/Korstnap%C3%BChkija%20kutsete%20KA%20kord_.pdf

 

Vabatahtlikud päästjad väärivad paremat varustust!