//the Header

Päästevaldkondades kehtivad vabatahtlikele erinevad tervisetõendi nõuded

Päästeseaduse muutmisega korrigeeriti vabatahtlike päästjate tervisetõendite menetlemise nõudeid, küll aga jäid kehtima politsei ja piirivalve seadusest tulenevad vabatahtlikele merepäästjatele esitatavad nõuded.

Päästeseaduse muutmisega korrigeeriti vabatahtlike päästjate tervisetõendite menetlemise nõudeid ning tänaseks on kaotatud vabatahtliku päästja tervisetõendi viieaastane kehtivusaeg, mille saab edaspidi määrata perearst lähtuvalt konkreetse inimese tervisenäitajatest. Tervisekontrolli tõendina aktsepteeriti juba varem mootorsõidukijuhi tervisetõendit, kuid seadusemuudatus lubab arvestada ka muud lubatud tervisetõendit, nt abipolitseiniku, tegevväelase, politseiniku, kutselise päästja, relvaloa jne tervisetõendit.

Küll aga jäi kehtima Politsei ja piirivalve seadusest tulenev vabatahtlikele merepäästjatele esitatav nõue viie aastase tervisetõendi kohta.

Nii on tekkinud perearstide seas segadus,kellele ja millist tervisetõendit peab väljastama. Paljud meie vabatahtlikud löövad kaasa nii maa- kui merepäästes, mistõttu ongi erinev regulatsioon valdkonda mittetundvatele inimestele raske hoomata.

Seepärast lisasime Päästeliidu kodulehele kehtiva regulatsiooni, mis on mõlemas päästevaldkonnas lahti kirjutatud. Vajadusel on võimalus selle loo linki näidata perearstidele või auditeerijatele regulatsioonide selgitamiseks.

Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg ning tema väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord
[RT I, 07.07.2020, 1 – jõust. 15.07.2020]
2. peatükk
Vabatahtlikule päästjale esitatavad kutsesobivuse nõuded ja nõuete kontrollimine

§ 10. Nõuded vabatahtliku päästja tervisele
(1) Vabatahtlikul päästjal ei tohi olla päästeseaduse § 34 punktides 2–4 nimetatud tervisehäireid.
[RT I, 07.07.2020, 1 – jõust. 15.07.2020]

(2) Vabatahtlik päästja, kes osaleb iseseisvalt päästeametniku korraldusel eriväljaõpet nõudval päästetööl peab vastama päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel kehtestatud I grupi päästeteenistujatele kehtestatud tervisenõuetele.
[RT I, 07.07.2020, 1 – jõust. 15.07.2020]

§ 11. Vabatahtliku päästja tervisekontroll
(1) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija peab enne vabatahtlikuks päästjaks kandideerimist läbima tervisekontrolli ja vabatahtlik päästja peab perioodiliselt läbima tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks tema tervise vastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

(2) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtlik päästja tõendavad käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud asjaolu ühel järgmistest viisidest:
1) esitades kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi;
2) esitades relvaseaduse §-s 351 sätestatud kehtiva tervisetõendi;
3) päästeteenistujana on isiku terviseseisund vastav I–IV grupi päästeteenistuja tervisenõuetele;
4) tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästjana või abipolitseinikuna on isiku terviseseisund vastav tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästja või abipolitseiniku tervisenõuetele.

(3) Vabatahtliku päästja, kes peab vastama käesoleva määruse § 10 lõikes 2 loetletud tervisenõuetele, tervisenõuetele vastavust kontrollitakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

(4) Vabatahtliku päästja ja vabatahtlikuks päästjaks saada soovija võib suunata erakorralisse tervisekontrolli päästeametniku põhjendatud taotluse alusel.

(5) Esmane tervisekontroll tehakse vabatahtlikuks päästjaks saada soovija kulul.

(6) Perioodilise ja erakorralise tervisekontrolli kulud hüvitab Päästeamet enda määratud alustel ja korras.
[RT I, 07.07.2020, 1 – jõust. 15.07.2020]

.

Politsei ja piirivalve seadus
Vastu võetud 06.05.2009
RT I 2009, 26, 159
jõustumine 01.01.2010, osaliselt 01.01.2012

51. peatükk
VABATAHTLIK MEREPÄÄSTE
[RT I, 27.06.2012, 5 – jõust. 01.09.2012]
§ 1088. Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtliku merepäästja tervisekontroll
(1) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija peab enne vabatahtliku merepäästjana tunnustamist läbima tervisekontrolli. Vabatahtlik merepäästja peab tervisekontrollist viie aasta möödumisel läbima uue tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks, kas isiku terviseseisund võimaldab tal tegutseda vabatahtliku merepäästjana.

(11) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtliku merepäästja võib suunata erakorralisse tervisekontrolli politseiametniku põhjendatud ettekande alusel.
[RT I, 06.07.2017, 2 – jõust. 01.10.2017]

(2) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtlik merepäästja tõendavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, esitades kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi.

(3) Tervisekontroll tehakse vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtliku merepäästja kulul.